Condicions generals

Condicions generalsle

1. - TITULARITAT DEL LLOC WEB

El projecte Let's Peques pertany a l'escola Swingmaniacs, per tant: 

1.1. Swingmaniacs és el titular del lloc web http://www.letspeques.com amb domicili social en C / Església, 4, 08024 (Barcelona)

1.2. El NIF de SWING MANIACS, SL és B-66542507

1.3 Atenció al client

L'horari d'atenció al client és a partir de les 10am. Podeu contactar amb nosaltres a través de l'email gracia@letspeques.com i dels telèfons: 93 187 69 85

 

2. - OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1. El lloc web ofereix als interessats, és a dir a les persones físiques que busquen per a ells o les seves famílies (d'ara endavant, alumnes) activitats organitzades per LETS PEQUES de Swingmaniacs, SL. LETS PEQUES proporciona una plataforma que permet la trobada entre activitats i alumnes en un entorn en línia.

2.2 L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis oferts per SWING MANIACS i que es descriuen en el moment de la inscripció.

2.3 SWING MANIACS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís l'oferta de productes i preus del lloc web o qualsevol altre aspecte d'aquest avís legal, incloses les condicions de contractació, si bé aquestes modificacions han de respectar les operacions ja realitzades amb els alumnes o famílies.

2.4 La utilització de certs serveis oferts als alumnes a través del lloc web pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'alumne ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents Condicions particulars pròpies.

3. - MAJORS D'EDAT

3.1. L'accés al lloc web (i la contractació d'activitats) està dirigit a majors de 18 anys.

3.2. Sense perjudici de l'anterior, els menors d'edat seran els principals participants de les activitats (acompanyats o no de les seves famílies en la majoria dels casos), però seran els seus pares, tutors o representants legals, els qui contractaran l'activitat i els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

4. - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. SWING MANIACS és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències necessàries per a la seva explotació, associades al nom de domini, les marques i signes distintius, l'aplicació, els continguts publicats, els programes d'ordinador i la resta d'obres i invencions continguts o relacionats amb aquest lloc web i la tecnologia associada a aquest.

4.2. Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi els dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, arxius d'àudio o vídeo ("Contingut"), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

4.3. Els continguts d'aquest lloc web no podran ser utilitzats, reproduïts, copiats, transformats o transmesos de cap manera sense el permís previ, escrit i explícit de SWING MANIACS.

4.4. SWING MANIACS no assumeix cap responsabilitat pels drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts que els proveïdors incloguin en els seus anuncis.

 

5. - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRET D'IMATGE

5.1. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que en registrar-se al lloc web manifesta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades de caràcter personal que formaran part d'un fitxer titularitat de SWING MANIACS amb la finalitat de gestionar la relació amb l'alumne i, si escau gestionar la relació entre SWING MANIACS i l'alumne, així com per mantenir-lo informat, sobre les novetats, productes, ofertes i serveis de SWING MANIACS. D'aquesta manera, SWING MANIACS li podrà remetre a l'alumne alertes sobre cursos organitzats, newsletters i qualsevol altra comunicació que SWING MANIACS consideri pot resultar del seu interès.

5.2. L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l'adreça postal indicada o bé per correu electrònic a l'adreça info@swingmaniacs. com, indicant clarament el dret que desitja exercir.

5.3. SWING MANIACS es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

5.4 SWING MANIACS podrà instal·lar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenades cookies, al seu ordinador per tal de conèixer informació dels visitants al seu web, en cap cas, aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, de vegades, generarà un missatge en el qual si segueixes navegant en el lloc web acceptes les cookies.

5.5 Per preservar la intimitat dels menors d'edat des de Let's Peques només es publicaran imatges dels menors a les xarxes de Let's Peques amb el permís de les seves families i sempre en el context de les activitats relacionades amb Let's Peques.

Let's Peques (i per defecte SWING MANIACS) no es fa responsable de les fotos publicades per altres famílies en les nostres xarxes.

6. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

L'alumne/família que desitgi contractar alguna de les activitats haurà d'acceptar les condicions de contractació, assumint la condició d’ALUMNE.

6.1. Formulari d'Alta.

6.1.2 L'alumne haurà d'emplenar el Formulari d'Alta, per ell o els familiars menors que vulgui inscriure a l'activitat amb tots els camps previstos a aquest efecte i acceptar la política de privacitat i les condicions d'ús i contractació previstes a aquest efecte.

6.1.3 Tota la informació que faciliti l'alumne a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'alumne garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament del formulari necessari per a la subscripció del Servei De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'alumne mantenir tota la informació facilitada a Let's Peques/SWING MANIACS permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'alumne. En tot cas l'alumne serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SWING MANIACS o a tercers per la informació que faciliti.

6.2. Condició de ALUMNE i documentació associada.

6.2.1. L'alumne (o candidat) gaudirà de la condició de ALUMNE un cop la sol·licitud hagi estat acceptada per SWING MANIACS i hagi satisfet el pagament de la inscripció inicial

6.2.2. SWING MANIACS té plena llibertat per acceptar o rebutjar sol·licituds d' inscripció.

6.2.3 La condició d’ALUMNE queda condicionada a l'acceptació i compliment per part del Soci d'aquests termes i condicions, sent vinculants per a ambdues parts

6.2.4. L’ALUMNE en formalitzar la inscripció declara que tant ell/ella i el nen/a que inscriu a l'activitat es troba en bones condicions físiques i que és capaç de practicar exercicis sense que això sigui perjudicial per a la salut, seguretat, confort o condició física.

6.3. NORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

6.3.1 Horari i Contacte

L'horari de les activitats de l'escola, així com l'horari de funcionament del mateix serà establert per SWING MANIACS/Let's Peques qui podrà modificar, afegir o eliminar qualsevol servei o activitat de l'escola mitjançant la notificació als alumnes/famílies pels mitjans de contacte que aquests hagin facilitat

L'horari habitual d'obertura del centre serà de dilluns a divendres de 10:00 a 00:00.

L'horari d'atenció al públic telefònicament serà a partir de les 10:00 fins les 00:00. Per email podeu contactar-nos al gracia@letspeques.com. 

Telèfons:  931.876.985

6.3.2. Accés i Normes d'ús de les instal·lacions

6.3.2.1. La direcció del centre es reserva el dret d'admissió.

6.3.2.2. L'alumne/família tractarà de respectar les instal·lacions i materials de les activitats de l'escola en benefici de tots.

6.3.2.4. SWING MANIACS/Let's Peques no es fa responsable de la pèrdua d'objectes personals, material esportiu o de qualsevol altre tipus, ja sigui fruit de robament o simple pèrdua per distracció.

6.3.2. Festius i Vacances.

6.3.4.1. No es descomptaran els dies festius.

6.3.4.2. Al calendari acadèmic de SWING MANIACS/Let's Peques ja estan contemplats els festius. Consultar el calendari anual.

6.3.3. Faltes d' assistència i recuperacions.

Pel tipus d'activitats ofertades no hi ha sistema de recuperació de classes.

Si el professor o tallerista no pot impartir la classe, es buscarà substitució per una altra persona capacitada i contractada per l'escola per ofertar el taller.

En el cas que no es trobés cap substitut/a per impartir l'activitat, aquesta es suspendrà i s'avisarà amb la màxima antel·lació als alumnes i famíiles per telèfon o mail. Dins del possible s'intentarà ofertar sala oberta durant aquella estona o en aquella mateixa setmana.

6.5. INSCRIPCIONS I PAGAMENT

6.5.1. Conformitat :

L’ALUMNE o família que abona la inscripció DECLARA LA SEVA CONFORMITAT TOTAL amb les normes de SWING MANIACS. En el cas dels alumnes menors d'edat, aquestes normes seran confirmades per la mare, pare o tutor/a legal a càrrec d'aquest menor, tal com s'estableix a l'apartat 3.2 de les presents condicions de contractació.

6.5.2. Quotes i permanència:

6.5.2.1 Tots els pagaments realitzats a SWING MANIACS (mensualitat, tallers, activitats, etc) s'abonaran en efectiu, transferència bancaria, pagament recurrent en targeta de crèdit o dèbit o TPV virtual.

6.5.2.2. Els pagaments realitzats no són reemborsables a no ser que SWING MANIACS no realitzi les activitats a què corresponguin o hi hagi un canvi en l'horari de l'activitat que impedeixi l'assistència de l’ALUMNE, en aquest cas es procedirà a la devolució íntegra de l'import abonat i la matrícula

6.5.2.3. Un cop realitzat el pagament, l’ALUMNE no té dret de desistiment, excepte en el cas de voler canviar un curs per un altre de valor semblant o inferior. En aquest cas, l’ALUMNE podrà canviar d'activitat, avisant amb anterioritat a la recepció.

6.5.2.4. Les quotes no podran ser modificades per SWING MANIACS durant la realització de l'activitat però sí en la renovació del següent curs de manera que l'alumne pugui decidir si vol continuar acceptant les noves quotes.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

7.1 Els coneixements que s'imparteixen en els cursos de formació són resultat de l'experiència de les persones que imparteixen l'esmentada formació.

7.2. SWING MANIACS durà a terme els seus millors esforços per garantir la qualitat dels continguts oferts en els seus cursos, i no garanteix que els cursos compleixin les expectatives dels alumnes sempre i en tot moment.

7.3 SWING MANIACS no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si s'escau, es puguin incloure en el lloc web, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, en conseqüència, l'alumne accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

7.4. SWING MANIACS desenvolupa la màxima diligència en la implementació de mesures de seguretat, però no assumeix cap responsabilitat en relació a la custòdia i bon ús de les contrassenyes per accedir al lloc web, que serà responsabilitat exclusiva de l'alumne.

COPYRIGHT 2015 LET'S PEQUES